สื่อ/เอกสารประกอบการสอน

สื่อ/เอกสารประกอบการสอน

*สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์*

1.รายวิชาสะเต็มศึกษา  เรื่องพื้นฐานการเขียนโครงงาน

– ความรู้ทั่วไปของโครงงานวิทยาศาสตร์

– การเขียนเค้าโครง

– การเขียนรายงานโครงงาน

– การจัดแสดงผลงาน