«

»

ส.ค. 19

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสมัครสมานสามัคคี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DSC_0002 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0031 DSC_0054 DSC_0073 DSC_0077 DSC_0083 DSC_0088 DSC_0137 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0183 DSC_0213 DSC_0235 DSC_0297 DSC_0305 DSC_0331 DSC_0378 DSC_0381 DSC_1056 DSC_1094 DSC_1127 DSC_1140 DSC_1157 DSC_1160 DSC_1163 DSC_1169 DSC_1187 DSC_1208 DSC_1214 DSC_1307