«

»

ส.ค. 26

ค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” โครงการค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ “ณ หอประชุมใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากทีม Boot Camp จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยากรจาก สพม.22 สพม.23 และ สพม.25 ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกษะทางภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

DSC_0023 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0081 DSC_0092 DSC_0097 DSC_0111 DSC_0132 DSC_0137 DSC_0172 DSC_0218 DSC_0249 DSC_0294 DSC_0354 DSC_0377 DSC_0381 DSC_0386 DSC_0416 DSC_0424 DSC_0484 DSC_0557 DSC_0585 DSC_0627 DSC_0643 DSC_0689 DSC_0693 DSC_0710 DSC_0812 DSC_0848 DSC_0853 DSC_0876 DSC_0884 DSC_0905 DSC_0962 DSC_1006 DSC_1012