«

»

ธ.ค. 22

กิจกรรมผลิตสื่อการสอน ตามโครงการสื่อนี้เพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมผลิตสื่อการสอน ตามโครงการสื่อนี้เพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนสาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์ และครูการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน โดยการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัยที่เหมาะสม พัฒนาตนเอง พัฒนาสมอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เต็มตามศักยภาพ

DSC_0575 DSC_0576 DSC_0588 DSC_0625 DSC_0640 DSC_0655 DSC_0658 DSC_0662 DSC_0678 DSC_0687 DSC_0689 DSC_0694 DSC_0698 DSC_0701 DSC_0702 DSC_0703 DSC_0710 DSC_0715 DSC_0723 DSC_0732 DSC_0739 DSC_0755 DSC_0759 DSC_0763 DSC_0767 DSC_0770 DSC_0797 DSC_0820