«

»

ก.พ. 22

ค่ายสะเต็มสนุกคิด สร้างนักวิทย์และคณิตศาสตร์

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มสนุกคิด สร้างนักวิทย์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 120 คน ณ เขื่อนน้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบกลุ่ม การระดมความคิด จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามรถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36