«

»

มี.ค. 07

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์  สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกๆ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อ การใช้ชีวิต การเตรียมตัวออกไปสู่สังคม  ภายนอกรั้วโรงเรียน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

DSC_0004 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0096 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0120 DSC_0140 DSC_0155 DSC_0170 DSC_0176 DSC_0182 DSC_0190 DSC_0222 DSC_0244 DSC_0259 DSC_0273 DSC_0356 DSC_0482 DSC_0497 DSC_0514 DSC_0515 DSC_0516 DSC_0590 DSC_0599 DSC_0600 DSC_0616 DSC_0634 DSC_0684 DSC_0785 DSC_0814 DSC_0819 DSC_0838 DSC_0852 DSC_0854 DSC_0857