«

»

มี.ค. 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

วันที่ 17-19 มีนาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ท่านรองผู้อำนวยการกรณ์ สล้างสุขสกาว คณะครู-และบุคลากร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563-2566 โดยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านวิทยากร รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ และ รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

DSC_0230 DSC_0236 DSC_0257 DSC_0307 DSC_0308 DSC_0325 DSC_0332 DSC_0350 DSC_0353 DSC_0359 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0408 DSC_0619 DSC_0652 DSC_0670 DSC_0716 DSC_0736 DSC_0744 DSC_0779 DSC_0840 DSC_0853 DSC_0888 DSC_0926 DSC_0928 DSC_0929