«

»

พ.ค. 14

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมหลังเก่า

13-14 พฤาภาคม 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0001 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0002 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0003 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0004 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0005 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0006 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0007 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0008 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0009 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0010 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0011 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0012 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0013 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0014 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0015 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0016 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0017 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0018 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0020 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0027 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0028 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0062 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0064 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0067 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0083 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0111 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0114 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0119 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0122 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0125 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0158 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0164 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0190 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0198 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0212 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0214 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0219 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0225 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0243 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0251 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0256 ปฐมนิเทศนักเรียน62_๑๙๐๕๒๘_0258