«

»

พ.ค. 20

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยแถว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว และวินัยในการเดินแถว ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการเดินแถว การเข้าแถว และการใช้ระเบียบแถวในการทำกิจกรรมต่างๆ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24