«

»

มิ.ย. 13

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น การประกวดพานไหว้ครู การร้องเพลงมาร์ช รปค. การท่องพระบรมราโชบาย และบทไหว้ครู การประดับเข็มนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ การแสดงวงโปงลาง และวงดนตรีสตริงคอมโบ้ ในการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่คอยเฝ้าอบรมเลี้ยงดูและอยากเห็นลูกๆ นักเรียน เป็นคนดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41