«

»

มิ.ย. 21

ตรวจรับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร รับการตรวจประเมินพื้นที่ ตามกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาตระหนักและมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย โดยท่านคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินด้านเอกสารและพื้นที่จริง เพื่อให้โรงเรียนมีความปลอดภัยในการพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ ซึ่งก็คือ โรงเรียนประจำ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับลูกๆ นักเรียน การดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0033 DSC_0039 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0158 DSC_0183 DSC_0194 DSC_0201 DSC_0215 DSC_0244 DSC_0251 DSC_0257 DSC_0285 DSC_0308 DSC_0314 DSC_0349 DSC_0388 DSC_0417 DSC_0434 DSC_0437 DSC_0439 DSC_0451 DSC_0453 DSC_0464 DSC_0466 DSC_0481 DSC_0492 DSC_0494