«

»

มิ.ย. 24

โครงการชีวิตที่เปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวที่เปี่ยมสุข

วันที่ 23-24 มิุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการชีวิตที่เปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวที่เปี่ยมสุข (วิถีถิ่น วิถีไทย) โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กรณ์ สล้างสุขสกาว คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรบราห์มากุมารี ราชาโยคะ มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก สาขาเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถอยู่ร่วมกันในหอพัก ในโรงเรียน ได้อย่างมีความสุข

DSC_0518 DSC_0532 DSC_0534 DSC_0537 DSC_0545 DSC_0559 DSC_0566 DSC_0596 DSC_0602 DSC_0604 DSC_0616 DSC_0624 DSC_0634 DSC_0646 DSC_0650 DSC_0669 DSC_0673 DSC_0718 DSC_0773 DSC_0784 DSC_0792 DSC_0801 DSC_0815 DSC_0830 DSC_0886 DSC_0896 DSC_0920 DSC_0930 DSC_0959 DSC_0960 DSC_0972 DSC_0978