«

»

มิ.ย. 22

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร รับมอบโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสานิต โลบภูเขียว ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เข้ารับมอบ ณ โรงเแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในครั้งนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16