«

»

มิ.ย. 25

โครงการอบรมถ่ายทอดมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีไทย วิถีถิ่น)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมถ่ายทอดมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีไทย วิถีถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ร่วมสืบสาน และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 มิถุนายน 2562

DSC_1021 DSC_1025 DSC_1027 DSC_1030 DSC_1032 DSC_1034 DSC_1037 DSC_1039 DSC_1045 DSC_1058 DSC_1063 DSC_1066 DSC_1073 DSC_1076 DSC_1080 DSC_1082 DSC_1087 DSC_1094 DSC_1117 DSC_1131 DSC_1134 DSC_1136 DSC_1151 DSC_1235 DSC_1236 DSC_1242 DSC_1273 DSC_1295