ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร (เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร) ตั้งอยู่ที่ ๗๘/๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร : ๐๔๒-๗๐๗๖๗๗ , ๐๔๒ –๗๐๗๖๘๐ โทรสาร : ๐๔๒-๗๐๗๖๗๗ หรือ ๐๔๒ –๗๐๗๖๘๐

E-mail : wf-sn @hotmail.com     Website. http://www.rpg53.ac.th/home

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๗๒๘ ไร่ ๔๑ ตารางวา

 

เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่        สพป. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒            สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน

 

ลำดับ เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด อำเภอ สพม. สพป.
สกลนคร ทุกอำเภอ สพม.๒๓ สพป.สกลนคร เขต ๑

สพป.สกลนคร เขต ๒

สพป.สกลนคร เขต ๓

 

นครพนม อำเภอเมือนครพนม

นาแก ,ปลาปาก

เรณูนคร,ธาตุพนม

วังยาง,บ้านแพง

นาทม ,นาหว้า,โพนสวรรค์,ศรีสงคราม, ท่าอุเทน

สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.นครพนม เขต ๒