วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

      วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนและชุมชน             มีส่วนร่วม เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะ การดำรงชีวิต เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

      พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๓. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

๔. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

๖. พัฒนาศักยภาพครู ผู้เรียน ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น

 

           เป้าประสงค์

๑. จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

๒. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น

๔. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๗. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

๘. ชุมชนได้รับการเผยแพร่ และเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา