อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                   สู้งาน สร้างประสบการณ์ชีวิต

           คำอธิบาย   

                   สู้งาน มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

          สร้างประสบการณ์ชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต

 

           เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

              จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

      คำอธิบาย

จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท