แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนนำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง          มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระ

ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

๒. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรหรือโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนา ฝึกทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มตามความสามารถและตามศักยภาพของผู้เรียน

๓. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยส่งครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารประสานขอความร่วมมือกับชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ขอบริจาคสื่อด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน