ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๑.  ห้องสมุดมี  ๒ ห้อง ได้แก่
๑.๑   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ ๘๔ พรรษา  มีขนาด ๒  ห้องเรียน
มีวัสดุ – ครุภัณฑ์เพียงพอ ในการให้บริการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มีหนังสือ ๓๐,๐๖๐ เล่ม  มีจำนวนวารสารในห้องสมุดทั้งหมด  ๒๗๘  เล่ม  มีคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน จำนวน  ๒  เครื่อง  มีคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๐ เครื่อง  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน   ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรม Library Automation System  โดยได้รับจากการจัดสรรงบประมาณและได้รับบริจาคจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีนักเรียนเข้าใช้บริการ เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ คน มีครูบรรณารักษ์
๒ คน ยุวบรรณารักษ์
๑.๒ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มีขนาด ๔ ห้องเรียน ให้บริการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีหนังสื่อประมาณ ๑๖,๐๐๐ เล่ม ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับบริจาคมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  มีนักเรียนเข้าใช้บริการ เฉลี่ยวันละ ๔๐๐ คน
มีครูบรรณารักษ์ ๒ คน ยุวบรรณารักษ์ วันละ ๕ คน ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
คือ ตู้หนังสือสีฟ้า จำนวน ๙ ตู้ และหนังสือ ๓,๐๐๐ เล่ม
สรุปจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้นเฉลี่ย ๔๕๐ คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๔๔

๒.  ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน ๑  ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จำนวน ๑  ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน  ๔  ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ     จำนวน ๒  ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย             จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี- นาฏศิลป์     จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาชีพตัดผมชาย          จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาชีพเสริมสวยหญิง      จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาชีพนวดแผนไทย       จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาชีพศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน   จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องปฏิบัติการธนาคารโรงเรียน       จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องทะเบียนและวัดผล            จำนวน       ๑         ห้อง
ห้องประกันคุณภาพ                  จำนวน        ๑         ห้อง
ห้องประชาสัมพันธ์       จำนวน        ๑         ห้อง    ห้องโสตทัศนศึกษา             จำนวน       ๒         ห้อง

๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์              จำนวน     ๑๒๐         เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน              จำนวน       ๘o         เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต      จำนวน       ๔๐         เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ         จำนวน        ๒o         เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๖  เฉลี่ย ๓๒๕  คนต่อวัน            คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๑๕  ของนักเรียนทั้งหมด

๔.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้
๑.  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ระดับประถมศึกษา
๒.  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
๓.  ห้องปฏิบัติการทางภาษาระดับประถมศึกษา
๔.  ห้องปฏิบัติการทางภาษาระดับมัธยมศึกษา
๕.  ห้องคอมพิวเตอร์
๖.  ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๗.  ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
๘.  ห้องแนะแนว
๙.  สวนกล้วยหอมทอง
๑๐.  สวนสมุนไพร
๑๑.  แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
๑๒.  โรงเพาะเห็ดนางฟ้า
๑๓.  แปลงนาข้าวเหนียวดำ
๑๔.  โรงสีข้าว
๑๕.  โรงเลี้ยงไก่เนื้อ,ไก่ดำภูพาน
๑๖.  คอกหมูป่า หมูขุน
๑๗.  บ่อดินเลี้ยงปลาดุก
๑๘.  บ่อดินเลี้ยงปลาหมอยักษ์
๑๙.  สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
๒๐.  แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม (เกษตรพอเพียง)
๒๑.  ห้องปฏิบัติการอาชีพตัดผมชาย
๒๒.  ห้องปฏิบัติการอาชีพเสริมสวยหญิง
๒๓.  ห้องปฏิบัติการอาชีพนวดแผนไทย
๒๔.  ห้องปฏิบัติการอาชีพศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน               ๒๕.  ห้องปฏิบัติการธนาคารโรงเรียน
๒๖.  ห้องน้ำหมักชีวภาพ
๒๗.  ห้องปฏิบัติการมัดย้อม
๒๘.  ห้องปฏิบัติการซิลค์สกรีน
๒๙.  ห้องทอผ้าย้อมคราม
๓๐.  ธนาคารขยะ
๓๑.  ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
๓๒.  ห้องการงานอาชีพ
๓๓.  งานช่าง

๒๐๐
๒๐๐
๑๖o
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๐
๓๕
๓๐
๓๕
๔๐
๑๒๐
๔๐
๑๐๐

๕.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
๑.  วัดพระธาตุภูเพ็ก
๒.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖.  อ่าวคุ้งกระเบน
๗.  ร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์
๘.  โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
๙.  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านโนนเรือ
๑๐. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านถ้ำเต่า
๑๑. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๓. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๑๔.คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๕. วัดอาจาโรรังสี ๕
๑๐
 

๖.  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ นักเรียน ครูในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ นายแอ๊ด  เทวดา  ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน (หมอแคน) สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑  ครั้ง/ปี
๖.๒ นายวิชิต  ขันติยู ให้ความรู้เรื่อง ช่างไม้  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน
๕ ครั้ง/ปี
๖.๓  นายประทวน  จันทร์แก้ว  ให้ความรู้เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน แห่งนี้ จำนวน ๖ ครั้ง/ปี
๖.๔  นางอินทิรา  ไชยเชษฐ์  ให้ความรู้เรื่อง การทำอาหารพื้นเมือง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๖ ครั้ง/ปี
๖.๕ นายสัตวแพทย์วิศุทธิ  เอื้อกิ่งเพชร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความรู้เรื่องปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมูดำ ไก่ดำ ไก่เนื้อ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๖ นายกวีพล  เผือกขำ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้ความรู้เรื่องพืชไร่  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๓ ครั้ง/ปี
๖.๗  นายสุธิบัติ  พงศ์ศิริ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๘  นางพัชรา  บุญบุตร    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้ความรู้เรื่องให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๙  ผศ. อัมพร ภูศรีฐาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
ให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๐ นายสมพร พิมล สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร  ให้ความรู้เรื่องการทำ
ปุ๋ยหมัก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๑ นายดุสิต  โพธิ์จันทร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๕ จังหวัดขอนแก่น
ให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๒  นางแสงสวรรค์  สังวรดี  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๕ จังหวัดขอนแก่น
ให้ความรู้เรื่องให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๓  นางสาวภักตร์ฤดี  แสนเย็น  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๕ จังหวัดขอนแก่น
ให้ความรู้เรื่องให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๔  นายปริญญา  ด่านพงษ์   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๕ จังหวัดขอนแก่น
ให้ความรู้เรื่องให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๕  นางถวิล  อุปรี  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกอย  ให้ความรู้เรื่องการย้อมคราม  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๓ ครั้ง/ปี
๖.๑๖  นางพินตา  ไชยเชษฐ์  อาชีพทำนา  ให้ความรู้เรื่องการทอผ้า  การทำพานบายศรี
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๑๗  นางแย้ม  อุสาพรหม  อาชีพทำนาทำสวน  ให้ความรู้เรื่องการทอผ้า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๑๘  นางเสนาะจิต  ศิลากุล  อาชีพค้าขาย  ให้ความรู้เรื่องการทำอาหารพื้นเมือง  สถิติ     การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี
๖.๑๙  นายทรงศักดิ์  ปัญญาประชุม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลนาหัวบ่อ      ให้ความรู้เรื่อง การปลูกกล้วยหอมทอง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๒๐  นายสุรพจน์  ศรีสมรส     ผู้ใหญ่บ้านภูเพ็ก  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  ให้ความรู้เรื่อง พืชผักสวนครัว สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๑  นายจอห์นสัน  นามวงศ์  อาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้าง  ให้ความรู้เรื่องการทำอิฐบล็อกสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๒  นางฉวีวรรณ  ชาวันดี  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก  ให้ความรู้เรื่องการทำอาหารพื้นเมือง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๓  นางบุญทอน  มาพร  บ้านโนนเรือ ๒๐ หมู่๑๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐ ให้ความรู้เรื่องการย้อมคราม การเตรียมฝ้ายก่อนทอผ้า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๒๔ นางวารีย์ ไชตมาตร  บ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำคราม
การมัดย้อม การปลูกและดูแลต้นคราม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๖ ครั้ง/ปี
๖.๒๕ นายประยูร สาขา ครูโรงเรียนบ้านโคก สพป.สน. เขต๒ ให้ความรู้ในโครงการค่าย
อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๖ นางบังอร  ทินบุตร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ให้ความรู้ในโครงการค่าย
อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๙.๖.๒๗ นางกชกร  สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ให้ความรู้
ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๘ นางสาวศรีสุรางค์ ผ่องศิริ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒๙ นางรัตติยา  พร้อมสิ้น ครูโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป.สน. เขต ๒
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๐ นางสาวเพ็ญพิศ  ผาพองยุน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๑ นางสาววิภาดา หาหอม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ให้ความรู้ในโครงการ
ค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๒ นางสาวจิตรดา คำศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ ให้ความรู้ในโครงการ
ค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๓ นางสาวนิตยา  บุตรยศ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ให้ความรู้ในโครงการ
ค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๔ นายอดิศักดิ์  แสงทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ให้ความรู้ในโครงการ
ค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๕ นางสาวจิรัชยา  ลาลุน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๕ นายโกเมน  ศรีวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สน. เขต ๒ ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๖ นายนรากาญจน์  การถวิล พนักงานราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๗ นางปาริชาติ วรรณราช ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ให้ความรู้ในโครงการค่าย
อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๘ นางสาวศิริวัฒน์ โสดา พนักงานราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๘ นางสาวขนิษฐา  คำภูษา พนักงานราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๙ นายสุรเดช  นามแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ให้ความรู้ในโครงการ
ค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓๘ นางสาววิราย  แซ่หว้า พนักงานราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒
ให้ความรู้ในโครงการค่าย อ่านเขียน เรียนคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน ๑ ครั้ง/ปี