สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวม การจัดการศึกษาในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา โดยต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น ของสถานศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน
๑. ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

เป็นโรงเรียน ที่นักเรียนอยู่ประจำ สามารถจัดทำเป็นศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน บุคลากร และ

ชุมชน เข้ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

– ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแหล่งการเรียนรู้

ภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยสารพัด

ช่างสกลนคร ฯลฯ

๒. โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

มุงเน้นการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ใน ๕ กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

– นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้

– เป็นโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ประจำ สามารถใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ และปฏิบัติงานอาชีพได้ครบวงจร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน
๓. โครงการพระราชดำริโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

เป็นโรงเรียนอยู่ประจำ สามารถใช้เวลาว่างในการดำเนิน

กิจกรรมได้

– โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม

– นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการพระราชดำริ

๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

– ครู นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หาความรู้

– ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

– ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๕. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์) – นักเรียนส่วนใหญ่ มีความสนใจ กระตือรือร้น และ

มีความสามารถในด้านศิลปะ

– ทางโรงเรียนสามารถ ให้ความรู้ ส่งเสริมความสามารถของ

นักเรียนได้เต็มที่ ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน

เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ

๖. งานส่งเสริมการแข่งขันทักษะในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓                       ปีการศึกษา ๒๕๕๖

– ครูมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมความสามารถให้

นักเรียนกล้าแสดงออก

– นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลาย

– นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันมีความตั้งใจและ

ขยันหมั่นเพียรในงานที่รับมอบหมาย

๗. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา – นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และให้

ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดียิ่ง จึงทำให้โรงเรียนมีผล

การประเมินคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาย

ในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

๘. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน – มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุด

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หอนอน เป็นต้น

– ครู นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หาความรู้

– ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินคุณภาพ

ภายนอก ตลอดจน

– ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๙. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแล

นักเรียนประจำ

-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

เป็นโรงเรียน ที่นักเรียนอยู่ประจำ

– มีกรอบการดูแลตามคู่มือมาตรฐานการดูแลนักเรียน

ประจำ

– ครูและบุคลากรได้ให้ร่วมมือกันในการช่วยกันดูแลความ

เป็นอยู่ของนักเรียน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา – นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ

และร่วมกิจกรรมทุกคน

– นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านกีฬา และ

มีความพร้อมด้านสนามกีฬา เวลาในการฝึกซ้อม

ตลอดจนอุปกรณ์การกีฬา

๑๑. โครงการค่ายอ่านเขียน เรียน คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

– ได้รับงบประมาณจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการและ

ดำเนินงานทั้งหมด

– ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ

 

. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

           ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย (ไม่มี)

          ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน

    จุดเด่น

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตและ         อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยนักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมหลักไตรรงค์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระ ผู้เรียนมีทักษะและรู้จักการวางแผนการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบโดยผ่านคณะกรรมการนักเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สอร.) โครงการอบรมปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต เจริญสมาธิและ การสวดมนต์

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทุกวันพระ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เห็นได้จากผลงานการแข่งขันทักษะทั้งในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องสืบค้นมัลติมีเดีย และห้องปฏิบัติการต่างๆ ไว้บริการในปริมาณที่เพียงพอ ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

และมีการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างหลากหลาย

    จุดที่ควรพัฒนา

๑. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลายคนได้รับการสอนเสริม ให้ผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น (LAS) และระดับชาติ (คะแนน O-net ,NT) ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

๒. ควรสร้างจิตสำนึกผู้เรียน เรื่องการประหยัดพลังงาน ให้มากขึ้น

๓. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ด้าน

การคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ ยังต้องฝึกฝนส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น อาทิ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน หน้าเสาธง การพูดในที่สาธารณะ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การแสดงบทบาทของผู้นำในเรือนนอน การนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น

๔. การจัดหาตลาด แหล่งจำหน่ายผลงาน ผลผลิตของนักเรียน จากกิจกรรม โครงการงานอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนเพิ่มภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกทักษะอาชีพ

 

    ๒) ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

                 จุดเด่น

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วม มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน กำหนดขอบข่ายภารกิจของงาน และมีการแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบ มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ครูมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ อุทิศเวลา เป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ

                 จุดที่ควรพัฒนา

๑. เน้นการทำงานรวมกันเป็นทีมการปฏิบัติหน้าที่ที่มอบหมาย และค่านิยมอย่างสรรสรรค์ความเป้าหมายขององค์กร

๒. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ให้สามารถบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                  จุดเด่น

โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยการอาชีพสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย บ้านถ้ำเต่า ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก พระธาตุเชิงชุม วัดถ้ำขาม การทอเสื่อ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำนา กิจกรรมโรงสีข้าว ฯลฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บริการด้านความรู้และวิทยาการต่างๆ แก่ชุมชน บุคคลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๖

        จุดที่ควรพัฒนา

ควรรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป เน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

    ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

   จุดเด่น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน มีความขยัน มุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ อดทน มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ อาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความจริงใจ และ มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

         จุดที่ควรพัฒนา

ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ในการทำงาน เน้นการให้ความรู้เรื่องงานอาชีพเพื่อการ

มีงานทำให้หลากหลาย การจัดจำหน่าย ผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

               ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม

   จุดเด่น

มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น สืบสานโครงการตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ป้องกันสิ่งเสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

      จุดที่ควรพัฒนา

            การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความยั่งยืน

 

 

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

๑. ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนการฝึกทักษะการอ่าน และศึกษาค้นคว้าจากสื่อและเทคโนโลยีมากขึ้น โดยครูมีการตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ครูควรปรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้มากขึ้น และสอนให้ครบมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด

๔. สถานศึกษาควรดำเนินการตามโครงการประกวดหอพักน่าอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความสะอาดของเรือนนอนตลอดจนเสื้อผ้าของนักเรียน บริเวณหอพักการจัดบรรยากาศรอบๆหอพัก

๕. พื้นที่มีบริเวณกว้างควรปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย หรือมันสำปะหลัง เมื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชุนต่อไป

๖. สถานศึกษาควรนำผลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุง การเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบมากขึ้น

. ความต้องการและการช่วยเหลือ

๑. จัดผังภูมิทัศน์ถนนบริเวณทั่วไป ร่องน้ำ ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

๒. ต้องการการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบโดยมีการคัดแยก ทำลาย ที่ถูกลักษณะ

๓. ต้องการสถานที่ประกอบเลี้ยงที่สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี

๔. ต้องการครูให้ครบตามเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๕. ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและงบพัฒนาโรงเรียน

มากยิ่งขึ้น

๖. ต้องการยาและเวชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน