คณะผู้บริหาร

นางสาวทัศนีย์  สิงหวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

รองกรณ์

นายกรณ์  สล้างสุขสกาว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน