ผลการดำเนินงานตามแผนฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

           กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนารูปแบบ การจัดกิจกรรมการสอนเสริมสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๘๕๘ คน ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดทุกคนสามารถอ่านเขียน ภาษาภาไทยคล่อง คิดคำนวณเป็น ร้อยละ ๘๐

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

๒. นักเรียนที่เรียนอ่อนให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้น

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘๕๘ คน ที่มีผล การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดทุกคนสามารถอ่านเขียน ภาษาภาไทยคล่อง

คิดคำนวณเป็น ร้อยละ ๘๐

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

๒. นักเรียนที่เรียนอ่อนให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้น

๓.๒, ๓.๓, ๔.๑, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓
๒. งานส่งเสริมการแข่งขันทักษะในงานศิลปะหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ ๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน และเป็นตัวแทนโรงเรียน

 

 

 

 

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน และเป็นตัวแทนโรงเรียน

 

๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๔.๒, ๔.๔, ๕.๑, ๕.๒,

๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการแข่งขัน

๒. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

มากขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแข่งขัน

๒. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก

 
๓. โครงการ พัฒนางานในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓.๑, ๓.๓, ๓.๔,   ๔.๔, ๕.๒,

๘.๑, ๘.๓

๔. โครงการห้องอาเซียนศึกษา เชิงปริมาณ

๑. ครู นักเรียนร้อยละ ๘๐ มึความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

มีห้องอาเซียนสำหรับ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและนักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอาเซียนพื้นฐานได้เพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ

๑. ครู นักเรียนร้อยละ ๘๕ มึความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มีห้องอาเซียนสำหรับ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและนักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอาเซียนพื้นฐานได้เพิ่มขึ้น

๓.๑, ๓.๓, ๕.๒,

๘.๑, ๘.๓, ๑๐, ๑๑.๑

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๕. โครงการห้องสมุด มีชีวิต เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ๙๐

๒. ครู และบุคลากรทาง การศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อวัน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๒. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุด

 

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ ๙๐

๒. ครู และบุคลากรทาง การศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างน้อย

ร้อยละ ๕๐ ต่อวัน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๒. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุด

๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๔.๒, ๔.๔, ๕.๑, ๕.๒,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖, ๑๓.๑

๖. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนจำนวน ๘๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น

๒. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีการผลิตสื่อจำนวน 2 ชิ้น/

ภาคเรียน

๓. ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

๒. ครูใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

 

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนจำนวน ๘๕๘   เข้าร่วมกิจกรรมที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น

๒. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีการผลิตสื่อจำนวน 2 ชิ้น/ภาคเรียน

๓. ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

๒. ครูใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

๑.๔, ๑.๕, ๑.๖, ๒.๑, ๓, ๔, ๕, ๖,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖,

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๗. โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๘๕๘ คน

๒. คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง   พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการ ภารโรง แม่ครัว

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษ ของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๒. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม

๓. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๘๕๘ คน

๒. คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการ ภารโรง แม่ครัว

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๒. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม

๓. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖, ๔.๔, ๕.๒, ๖.๒, ๖.๓

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖

๘.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ๗๕๐ คน

ได้เข้าร่วมโครงการ

๒. มีป้ายคำขวัญ คำคม คติ

พจน์ ติดต้นไม้ อาคารเรียน

หรือสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ๗๕๐ คน

ได้เข้าร่วมโครงการ

๒. มีป้ายคำขวัญ คำคม คติ

พจน์ ติดต้นไม้ อาคารเรียน

หรือสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้น

๒.๑, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๕.๓,

๘.๑, ๘.๓

๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 คน ได้รับการฝึกทักษะและสร้างผลงานภาพเขียน

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร จำนวน 11 คน ได้รับการฝึกทักษะและสร้างผลงานภาพเขียน

๑.๔, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๔.๒, ๔.๔, ๕.๑, ๕.๒,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖, ๑๓.๑

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก   มีความมั่นใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยและสากล

๒. โรงเรียนมีนักเรียนที่พัฒนาทักษะด้านการเขียนภาพ สามารถส่งผลงานจำหน่าย และส่งผลงานเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศได้

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก มีความมั่นใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยและสากล

๒. โรงเรียนมีนักเรียนที่พัฒนาทักษะด้านการเขียนภาพ สามารถส่งผลงานจำหน่าย และส่งผลงานเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศได้

๑๑. โครงการค่ายอ่านเขียน เรียน คิด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

เชิงปริมาณ

๑. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์

จำนวน ๑๐ โรงเรียน

๒. ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำนวน ๒๕ คน

๓. นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๙๓ คน

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้อ่าน เขียน คิดคำนวณ เพิ่มมากขึ้น

 

เชิงปริมาณ

๑. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์

จำนวน ๑๐ โรงเรียน

๒. ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำนวน ๒๕ คน

๓. นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๙๓ คน

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้อ่าน เขียน คิดคำนวณ เพิ่มมากขึ้น

 

 

๒.๑, ๓, ๔, ๖.๑, ๖.๒, ๗.๑, ๗.๕,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๕, ๘.๖

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๒. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. นักเรียนด้อยโอกาสสามารถสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดคำนวณดีขึ้น

๒. ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. นักเรียนด้อยโอกาสสามารถสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดคำนวณดีขึ้น

 

           กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. ธนาคารขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๒. จำนวนนักเรียน ๘๕๘ คน

๓. คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

๓. ร้อยละ ๙๐ ของ คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นักการภารโรง แม่ครัว มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๒.จำนวนนักเรียน ๘๕๘ คน

๓. คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการ ภารโรง แม่ครัว

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถขัดแยกขยะถูกต้อง

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถนำขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้

๓. ร้อยละ ๙๐ ของ คณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง แม่ครัว

๒, ๓.๓, ๕.๒, ๖,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการธนาคารขยะ

โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

๒. โรงงานน้ำดื่ม

เพื่อการศึกษามีงานทำ

เชิงปริมาณ

๑. คณะครูบุคลากร

จำนวน ๖๐ คน

๒. จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด ๘๕๘ คน

๓. จำนวนประชากรในหมู่บ้าน ภูเพ็กและบริเวณใกล้เคียงจำนวน ๑,๐๐๐ คน

เชิงปริมาณ

๑. คณะครูบุคลากร

จำนวน ๖๐ คน

๒. จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด ๘๕๘ คน

๓. จำนวนประชากรในหมู่บ้านภูเพ็กและบริเวณใกล้เคียงจำนวน๑,๐๐๐ คน

 

๒, ๕.๒, ๖,

๘.๑, ๘.๓, ๘.๖

๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลนักเรียนประจำ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม

๓. ให้ครูและนักเรียนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม

๓. ให้ครูและนักเรียนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ดีในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด

๕. ปลูกฝั่งให้นักเรียนมี

๑.๗, ๒, ๖.๒, ๖.๓, ๘.๑, ๘.๓,
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  ๔. ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ดีในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด

๕. ปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม

๖. สร้างเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

 

 

คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม

๖. สร้างเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

 

๔. ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนค ๘๕๐ คน

๒. ครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ๖๐ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

๒. ครูโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

๓. ชุมชนใน อำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เข้ามาใช้บริการภาคเรียนละ   ๑ ครั้ง

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ๘๕๐ คน

๒. ครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ๖๐ คน

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

๒. ครูโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

๓. ชุมชนใน อำเภอ

พรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร

เข้ามาใช้บริการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

 

๑.๗, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘.๑, ๘.๓, ๘.๖, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๕. การศึกษาเพื่อการมี งานทำ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้การศึกษาเพื่อการมี

งานทำ ร้อยละ 90

๒. นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ ทำหน้าสาธิตและ

ให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้การศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร้อยละ 90

๒. นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ ทำหน้าสาธิตและ

ให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

๑.๗, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘.๑, ๘.๓, ๘.๖, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕
๖. โครงการพระราชดำริโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำรินักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

๒. นักเรียนและครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร มีศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำรินักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

๒. นักเรียนและครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริที่รับผิดชอบ

 

๑.๗, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘.๑, ๘.๓, ๘.๖, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอการสทางการศึกษา

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน เชิงปริมาณ

๑. ชุมชุนได้เข้ามารับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถออกไปเผยแพร่แนะนำให้ความรูแก่ชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ

๑. ชุมชุนได้เข้ามารับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถออกไปเผยแพร่แนะนำให้ความรูแก่ชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

๓, ๔, ๕, ๑๓,
๒. ปลูกฝังคุณธรรม   น้อมนำจิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

เชิงปริมาณ

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจำนวน ๖๒ คน ได้รับการพัฒนาอบรมจิตเจริญปัญญา

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๙๕ ได้รับความรู้จากการพัฒนาจิตเจริญปัญญามากขึ้น

๒.ครู บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจำนวน ๖๒ คน ได้รับการพัฒนาอบรมจิตเจริญปัญญา

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๙๕ ได้รับความรู้จากการพัฒนาจิตเจริญปัญญามากขึ้น

๒.ครู บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้จัดการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

๗.๑, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๘, ๗.๙, ๘.๑, ๘.๓, ๘.๖
๓. พัฒนาประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

 

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘oo คน

 

เชิงปริมาณ

๑.นักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘oo คน

 

๘.๑, ๘.๕, ๑๐.๖
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ )  

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู   บุคลากรได้ทำงานร่วมกันในการดูแลความเป็นอยู่นักเรียนประจำทั้งด้านป้องกัน แก้ปัญหา   หรือการส่งเสริมนักเรียน

๒. นักเรียนร้อยละ ๙o มีความภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙o มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเรียนดีอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรได้ทำงานร่วมกันในการดูแลความเป็นอยู่นักเรียนประจำทั้งด้านป้องกันแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมนักเรียน

๒. นักเรียนร้อยละ ๙o มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙o มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเรียนดีอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๔. โครงการเรียนดีอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เชิงปริมาณ

๑. โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ทุกระดับ ชั้นจำนวน ๘๐๐ คน

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้

เชิงปริมาณ

๑. โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ทุกระดับชั้น

จำนวน ๘๔๐ คน

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

 

 

 

๘.๑, ๘.๕, ๑๓

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. พัฒนาครูผู้สอน

ในการจัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

เชิงปริมาณ

๑. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. ครูทุกคนได้ใช้สื่อที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

๑. ครูทุกคนมีสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓. นักเรียนทุกคนได้รับ

การเรียนจากการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   และเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ

๑. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. ครูทุกคนได้ใช้สื่อที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

๑. ครูทุกคนมีสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓. นักเรียนทุกคนได้รับ

การเรียนจากการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   และเทคโนโลยี

๗, ๘
๒. งานพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

 

เชิงปริมาณ

๑. จำนวนครู ๕๙ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๕๖ คน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการวิจัยในวิจัย

 

 

เชิงปริมาณ

๑. จำนวนครู ๕๙ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๕๖ คน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการวิจัยในวิจัย

๗, ๘
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  ๒. ครูสามารถนำแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

๓. ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการ

๒. ครูสามารถนำแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

๓. ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการ

 
๓. พัฒนางาน

ฝ่ายบุคลากร

 

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร ทุกคน

เชิงคุณภาพ

๑. งานบุคลากร มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ เพิ่มมากขึ้น

๒. ครูและบุคคลากร ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตนเองรวดเร็วมากขึ้น

๓. ครูและบุคคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ทุกคน

เชิงคุณภาพ

๑. งานบุคลากร มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ

เพิ่มมากขึ้น

๒. ครูและบุคคลากร ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตนเองรวดเร็วมากขึ้น

๓. ครูและบุคคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

๗, ๘
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

ในการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที) เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะความคิดของนักเรียน โดยใช้

การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

เชิงปริมาณ

๑. จำนวนครู ๖๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๕๘ คน

ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที)

ในการเรียนรู้แก่นักเรียน

๒. ครูมีความเข้าใจในการออกแบบการวิจัยโดยใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที)

เพื่อพัฒนาทักษะความคิด

ของนักเรียน

๓. ครูสามารถนำแนวทางที่ได้

จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เชิงปริมาณ

๑. จำนวนครู ๖๐ คน

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูมีทักษะการประยุกต์

ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที)

ในการเรียนรู้แก่นักเรียน

๒. ครูมีความเข้าใจในการออกแบบการวิจัยโดยใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑ (ไอซีที)

เพื่อพัฒนาทักษะความคิด

ของนักเรียน

๓. ครูสามารถนำแนวทาง

ที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

 

๗, ๘

 

   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิงปริมาณ

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๓,ป.๖,ม.๓,ม.๖ จำนวน ๒๕o คน

๒. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบนานาชาติมากกว่าขีดจำกัดล่างหรือสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น

๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ

๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๓,ป.๖,ม.๓,ม.๖ จำนวน ๒๕o คน

๒. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ผลการสอบนานาชาติมากกว่าขีดจำกัดล่างหรือสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ

เชิงคุณภาพ

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

เพิ่มขึ้น

๒. นักเรียนมีควากระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น

๕, ๗, ๘
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เชิงปริมาณ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มีหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระที่มีองค์ประกอบครบถ้วนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร มีหลักสูตรท้องถิ่นให้ความรู้บุคลากรครู

ในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้นิเทศบุคลากรครูในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้

 

 

เชิงปริมาณ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนครมีหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระที่มีองค์ประกอบครบถ้วนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

๘ , ๑๐
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

 

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

  เชิงคุณภาพ

๑. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

๒. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

๔. ครูสามารถแก้ปัญหา

ในชั้นเรียนด้วยวิธีวิจัย

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์ฯ การประเมิน

สมรรถนะผู้เรียน

๔. ครูสามารถแก้ปัญหา

ในชั้นเรียนด้วยวิธีวิจัย

หลักสูตรท้องถิ่นให้ความรู้บุคลากรครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้นิเทศบุคลากรครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ

๑. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

๒. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ การประเมิน

 

 
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๓. จัดระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านปริมาณ

๑. ครูและผู้บิหารโรงเรียนจำนวน ๔o คน

๒. คณะกรรมการสถานศึกษา

จำนวน ๑๕ คน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนในการร่วมพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน

ด้านปริมาณ

๑. ครูและผู้บิหารโรงเรียนจำนวน ๔o คน

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน ๑๕ คน

เชิงคุณภาพ

๑. ครูและผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนในการร่วมพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน

๔. เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานทั่วไป

เชิงปริมาณ

๑. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบริการรับ-ส่งหนังสือ/พัสดุให้กับครูและ

นักเรียน ๑,๗๐๐ คน

๒. พัฒนาองค์กรการบริหารงานของกลุ่มงาน

บริหารทั่วไปจำนวน ๑๕ คน

เชิงคุณภาพ

๑. มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจ

เชิงปริมาณ

๑. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบริการรับ-ส่งหนังสือ/พัสดุให้กับครูและนักเรียน ๑,๗๐๐ คน

๒. พัฒนาองค์กรการบริหารงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปจำนวน ๑๕ คน

เชิงคุณภาพ

๑. มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

 

 

 

 

 

 

,
โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๒. มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ

๓. หน่วยงานในองค์การ

มีการจัดระบบควบคุมภายใน

๔. ผู้บริหารมีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ

๒. มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ

๓. หน่วยงานในองค์การ

มีการจัดระบบควบคุมภายใน

๔. ผู้บริหารมีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี

บริหารจัดการ

,
๕. ประชาสัมพันธ์การศึกษา ๑. เพื่อจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน

๒. เพื่อจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนและแนะนำโรงเรียน

๓. เพื่อจัดทำป้ายนิเทศให้เป็นปัจจุบัน

๔. เพื่อเผยแพร่บริการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนโดยใช้วารสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศเป็นสื่อภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง

เชิงปริมาณ

๑.โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในโรงเรียนภาคเรียน ละ ๕๐๐ ฉบับ

๒. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ ฉบับ

๓. ป้ายนิเทศหน้าอาคารได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน

 

โครงการ/กิจกรรม  

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

    เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนโดยใช้วารสาร แผ่นพับ   และป้ายนิเทศเป็นสื่อภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง

 
๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตของนักเรียน

๒. โรงเรียนได้พัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม   อาคารสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตให้มีความปลอดภัยเหมาะสมกับนักเรียน

๓. โรงเรียนมีการบำรุงรักษา   ซ่อมแซมยานพาหนะของทางราชการให้มีความปลอดภัยพร้อมให้บริการนักเรียน

๔. นักเรียนมีการสร้างความตระหนักปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เชิงคุณภาพ

๑. โรงเรียนได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตของนักเรียน

๒. โรงเรียนได้พัฒนา ปรับปรุง   ซ่อมแซม อาคารสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตให้มีความปลอดภัยเหมาะสมกับนักเรียน

๓. โรงเรียนมีการบำรุงรักษา   ซ่อมแซมยานพาหนะของทางราชการให้มีความปลอดภัยพร้อมให้บริการนักเรียน

๔. นักเรียนมีการสร้าง

, ๑๐
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

    ความตระหนักปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
๗. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชิงปริมาณ

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐

มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น

เชิงคุณภาพ

๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

มีความเข้มแข็งและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕

๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในระดับ ดีขึ้น

เชิงคุณภาพ

๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

, ๑๒
๘. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

ที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๒. นักเรียนได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นได้

และรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

ที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

๒. นักเรียนได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นได้ และรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓๑, ๑.๒
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จ (เชิงปริมาณและคุณภาพ ) สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ

และแผนงาน

เชิงปริมาณ

๑. กลุ่มบริหารงบประมาณ

และแผนงานมีวัสดุ เพียงพอ

ต่อการให้บริการแก่ครู

และบุคลากร ทุกท่าน

๒. บุคลากรและครูกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้รับการอบรม ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

๓. งานกลุ่มแผนงานและงบประมาณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครมีระบบการให้บริการที่เข้มแข็ง

 

เชิงปริมาณ

๑. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานมีวัสดุ เพียงพอต่อการให้บริการแก่ครู

และบุคลากร ทุกท่าน

๒. บุคลากรและครูกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ได้รับการอบรม ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

๓. งานกลุ่มแผนงานและงบประมาณโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มีระบบ

การให้บริการที่เข้มแข็ง

๑๐. โครงการบริหารงานวิชาการการศึกษา ๒๕๕๖ เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. การบริการแก่นักเรียนผู้ปกครองสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ

๒. ครูและบุคลากรที่มาขอรับบริการได้ความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๘๕๘ คน

เชิงคุณภาพ

๑. การบริการแก่นักเรียนผู้ปกครองสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ

๒. ครูและบุคลากรที่มาขอรับบริการได้ความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ

, ๑๐