สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 logo

สีประจำโรงเรียน คือ    “สีเขียว – สีขาว”

สีเขียว หมายถึง          สัญลักษณ์ของป่าเขาลำเนาไพร   และความอุดมสมบูรณ์

สีขาว หมายถึง           สัญลักษณ์ดินแดนแห่งธรรมมะ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
flower

อักษรย่อ                   ร.ป.ค.๕๓