ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมีนาคม)

ผลงานดีเด่น

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

จังหวัดสกลนคร

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ระดับอำเภอดีเด่น ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข่อนแก่น
โรงเรียนได้เข้าร่วม การแสดง แสง สี เสียง ประกอบนาฏกรรมอรดีมายา ตำนานปุฮาณประสาทภูเพ็ก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
น.ส.ทัศนีย์ สิงหวงค์  รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ๑๕ มี.ค.๒๕๕๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
หนึ่งแสนครูดี ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖ คุรุสภา

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นายกรณ์ สล้างสุขสกาว  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน  รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
หนึ่งแสนครูดี ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเกียรติยศที่ครูได้รับ

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
น.ส.อนุรักษ์ สะตะ 

 

ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลคุณค่า สพฐ.(obee Awards) ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม รร.รปค. ด้านนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียน (การเลี้ยงปลาดุกในบ่อหิน)ในหัวข้อประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน ๒๒ ก.ย.๕๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางนิภาพร ศักดิ์แสน  ได้รับรางวัลOBEC AWARDS ประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม รร.รปค. ด้านบริหารจัดการ ระดับ ชนะเลิศเหรียญทอง ๑๘ – ๒ ก.พ. ๕๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
นางสมภักดี ดาษจันทึก ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นายฉัตรชัย ประทุมรัตน์ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางฉลวย ประทุมรัตน์  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางนิตยา ผลภิญโญ  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่ง  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นายครรชิต พลไชย  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางเฉิมสุข หิรัญไกรลาส  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางสาวเฉลิม ไตรผล  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางสาวพิสมัย วงศ์เตชะ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางสาวนิจติยา อินธิแสง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางฐิติรัรัชต์ อริยะไพสิฐ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นายกิตติศักดิ์ ศรีแสง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางสาวดวงเพชร นาอุดุม ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ ๒๕ ต.ค ๒๕๕๖ คุรุสภา
นางสาวสวลี จุลศิริ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอนุรักษ์ สะตะ  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันโครงงานอาชีพระดับ ม.4-ม.6 ๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
นางนิภาพร ศักดิ์แสน  ครูผู้สอนนักเรียน รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 

 

๒ – ๔ ต.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

นางนิภาพร ศักดิ์แสน  รางวัลชมเชย เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จังหวัดสกลนคร ปี๒๕๕๖ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางอุไรรัตน์ ไชยทุม  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น ม.4-ม.6 ๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางอุไรรัตน์ ไชยทุม  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทพกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น ๑๑ – ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางยุวดี หอมไกรลาศ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.4-ม.6 ๒-๔ ต.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางยุวดี หอมไกรลาศ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ๒-๔ ต.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

นางสุบัน ดอกไม้  ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันStory Telling ๓-๕ ต.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางสุบัน ดอกไม้  ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันAsean Quiz ๓-๕ ต.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายเชิดชาย พลไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ฝึกสอนการแข่งขัน เซปักตระกร้อ ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี ๑๙-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
นายเชิดชาย พลไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ฝึกสอนการแข่งขัน วิ่ง 100เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี 

 

๑๙-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
นายเชิดชาย พลไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ฝึกสอนการแข่งขัน วิ่งผลัด 4 x 100เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี ๑๙-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
นางสิริเพ็ญ แสนภูวา  เหรียญทองการแข่งขันการแปรรูปอาหารสมุนไพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
นางสาวกานต์สินีสมแสน

 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง) ๒-๔ ต.ค ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

นางสาวอนุรักษ์ สะตะ  รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการประกวด การ

จัดความรู้ (KM) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการเกษตรสู่โรงเรียน

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
นางนิภาพร ศักดิ์แสน  เกียรติบัตรมีภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการธนาการโรงเรียน ๒๐ พ.ค.๒๕๕๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
นางนิภาพร ศักดิ์แสน  รางวัล Best Practice ธนาคารโรงเรียนในงานเปิดบ้านมหกรรมวิชาการนำสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางนิภาพร ศักดิ์แสน  รางวัลการบริหารจัดการ โรงเรียนธนาคารยอดเยี่ยม ในงานเปิดบ้านมหกรรมวิชาการนำสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

๑๕ ม.ค.๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นางสาวสวลี จุลศิริ  รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการประกวด การ

จัดความรู้ (KM) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการเกษตรสู่โรงเรียน

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

 

รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา และระดับหน่วยงานอื่น โดยสรุปดังนี้

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
น.ส.สุดารัตน์   จักรพิมพ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการอ่านแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
เด็กหญิงภัทรวรรณแก้วมะ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส. เจนจิรา บ้งชมโพธิ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ชลดา   ศิริวงศ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.นพมาศ   สุดตา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.อำพิกา   สายทอง  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.นาตธชา   บุตรชารี  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ม.1-ม.3

 

๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายจตุพร บุญแฮดน.ส.พนาวัลย์   เกตุสุวรรณ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.ปรางค์วรี   เรืองสวัสดิ์ด.ญ.เกศชนก   บรรเทศ

ด.ช.ชนะวงษ์   รังศรีแก้ว

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายธวัชชัย ประเสริฐสังฆ์น.ส.วรรณา   นิลวัฒน์

นายอรรถพล ศรีลาเฮียง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ชุติกาญจน์   คำธิสีด.ช.ณรงค์ฤทธิ์   สีใส

ด.ญ.วรัญญา   เพ็งศรี

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ฐิติกร   ศิริดวงใจด.ช.วรวุฒิ   สายเสมา

ด.ญ.อรทัย   ชีมูล

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ชุดา   ธราดลพรพิทักษ์น.ส.วรรณพิมล   ติชาวัน

นายสุทธิพจน์ ธราดลพรพิทักษ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ปรีชา   วงศ์ชาลีด.ญ.นนท์ลญา   ยาราไช

ด.ญ.ศิริลักษณ์   ดีจริง

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) .1-ม.3  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.กาญจนา   ก้านเกตุนายวีระชัย เพลิดฤทธิ์

นายเกรียงศักดิ์ เพชรน้ำ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) .4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.พัชริดา   พันธะสาด.ญ.สุมินทรา   สุรินทร์

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.กมลทิพย์ จันทะประสานด.ญ.ฐิติกร ศิริดวงใจ

ด.ญ.ศิริกานณ์ จันทะประสาน

ด.ช.ศุภโชค คำสาร

ด.ญ.อนัญญา แก่นจำปา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม.1-ม.3  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ณัฐการต์ นันไตย์น.ส.ณัฐริยา สุพร

น.ส.ปาณิสรา ใจทน

น.ส.ศิริวรรณ ศรีกวนชา

น.ส.สุนิดา เคะนะอ่อน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม.4-ม.6  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายกฤษพงษ์ กองบางด.ญ.จิรพรรณ ไชยรา

ด.ช.จิรโชค นวลคำ

น.ส.ช่อผกา กรพันธ์

ด.ญ.ตุ๊กตา ลำพรรณ

นายพัชกรณ์ บุตรชัย

ด.ช.ยศนันท์ ไชยพร

ด.ญ.วัชระดา วงศ์ปัญญาพร

น.ส.อรัญญา แก้ววิจารย์

ด.ช.อัษฎา วงศ์ชาลี

น.ส.วรนุถช พลเรือง

ด.ช.ศิริวยัฒน์ คำลือไชย

ด.ช.เจษฎาพล หลวงหลาก

นายเจษดาพร กองบาง

นายเรืองชัย มาษเลิง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม.1-ม.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการประกวด

ละครคุณธรรม.1-ม.6

 

๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

ด.ญ.น้ำฝน กิ่งแก้ว  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ดวงฤดี ชัยชนะ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายวีระชัย ไชยงามน.ส.ศศิลักษณ์ ไชยโชค

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ทิพวรรณ พามาน.ส.อภัสรา สีเพ็ง

นายไพรัตน์ ยะวังคะ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายกิตติชัย ชอบสุขน.ส.วัลวลี ไชยรถ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.มัทนา เสียงล้ำนายวัฒนา เทศประสิทธิ์

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.ธีราพร หินแสงใส  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.แววมณี มะละ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิงม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

น.ส.แววมณี มะละ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.กรชกร บุตรดีวงศ์น.ส.นันธิยาภรณ์ ปัดถาวโร

น.ส.นุชนาถ ศรีวงษา

น.ส.วรัญญา เพิงศรี

น.ส.สุธาสินีย์ ชูรัตน์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.ชลดา ศิริวงศ์ด.ญ.วิภาวรรณ พิษณุแสง

นายสุรพร พรชัย

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.กรชกร บุตรดีวงศ์น.ส.นันธิยาภรณ์ ปัดถาวโร

น.ส.นุชนาถ ศรีวงษา

น.ส.วรัญญา เพิงศรี

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.4-ม.6

 

๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.กนกวรรณ วันดีน.ส.กุ้งนาง เข็มต้น

น.ส.ธนาพร พิมณวรรณ

น.ส.ริสา บาลไพ

น.ส.ลลิตา วินบาเพชร

น.ส.อินทิรา รุ่งเรืองศรี

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ธนาภรณ์ สิมมาลาน.ส.นันทพร บัววัน

น.ส.ศิริวรรณ แดงน้อย

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ณัฐพร วงษ์สูงเนินด.ช.ยศวร เทศประสิทธิ์

ด.ช.อาวุธ ปารถ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ธัญรดา พรมราชน.ส.สนธยา สิมสน

น.ส.แพรพรรณ บุญครอง

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหารม.4-ม.6

 

 

๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ปิยะราช ดีโทด.ช.อนิรุต แก้วน้ำ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2DAnimation)ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ปภาวิชญ์ พรมเลิศด.ญ.ชุดานันท์ หลวงศรี

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.อัจฉรา รักอยู่ประเสริฐด.ญ.อาภัสรา แสงพล

 

ได้รับรางว้ลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.กิตติภพ สุริยะไชยด.ช.ชัยนุวัฒน์ จันทัย

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ยุภาพร สอนสกุลนายสันติภาพ ก่ำเชียงคำ

น.ส.เจนจิรา พรมกันยา

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงง่านคอมพิวเตอร์ประเภทชอฟแวร์

ม.1-ม.3

๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายบริศิลป์ จันททวงศ์น.ส.เกวลิน สมบูรณ์

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์   ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.สุภาพร   โทนโต๊ะ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
นายวีระชัย เพลิดฤทธิ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.ณัฐพร   ยืนยั่งนายณัฐพล ใจสุข

น.ส.ธัญลักษณ์   คำหมุน

น.ส.นิตยา   แก้วไชยา

น.ส.พรนภา   ทิพย์แสง

น.ส.ระพีพรรณ   แสงจันทร์

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.วารุณี   อุตทาพงษ์นายวิเศษศักดิ์ พรมแพง

นายสุรชาติ วงศ์ธรรม

นายอิสระ จันทะลัย

 

     
นายจตุพร บุญแฮดน.ส.ดารารัศมี   มุศิริ

น.ส.พจนีย์   สีทาราช

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
น.ส.พัสดี   เยือกเย็น  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
เด็กชายสหรัช วรรณกุล  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.พัฒนกรณ์   สุขเรืองด.ช.ไชยา   ปัญญามาตย์

 

ได้รับรางวัญเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ธันวาคม   ชัยบรรดิษฐ์ด.ญ.ศิริพร   แก้วหิน

ด.ช.อดิศักดิ์   ส่องแสง

 

ได้รับรางวัลเหรยญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ฉัตรธร   สนธิเทียมเสือน.ส.ศศิลักษณ์   แก้วหิน

ด.ช.เบญจพล   นิระปะกะ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.ทยากร   กาคำผุยด.ญ.มัณฑนา   วงษ์สูงเนิน

ด.ญ.สุมินตรา   สมจิตร

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

ด.ญ.ศิริพร   แก้วหินด.ญ.ศิริลักษณ์   แก้วหิน

ด.ช.เบญจพล   นีระปะกะ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.รัตติกาล   ศรีบุญเขียว  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความ ป.4-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.มัลลิกา   เกตุสุวรรณ์ด.ญ.รัชนีกรณ์   แก้วหา

ด.ช.สุเมธ   สาจิตร

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.กนกพร   เวียงแก้วด.ญ.จริยา   โคตรบัว

ด.ญ.นันชนัน   ขุนวงษา

ด.ญ.นิลันดา   เคนพล

ด.ช.ปราการ   ศักดิ์ศรี

ด.ญ.ฟาริดา   พิทักษา

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.รุ่งฤดี   รักอยู่ประเสริฐด.ญ.อัญญาภรณ์   นาชัยภูมิ

ด.ญ.อุมารินทร์   คณะพล

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.จีระพงษ์   พิมหาด.ญ.มัณฑนา   วงษ์สูงเนิน

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.วิภาลัย   ไชยพิทักษ์ 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

ด.ช.สนธยา เชียงไขแก้ว  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ปริญญา   ดาวังปาด.ญ.อณิตา   นาสมใจ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ไม่กำหนดช่วงชั้น

๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ช.ฉัตรธร   สนธิเทียมเสือด.ช.สนธยา   เชียงไขแก้ว

ด.ช.อภิศักดิ์   ส่องแสง

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ด.ญ.ศิริพร   แก้วหินด.ญ.ศิริลักษณ์   แก้วหิน

ด.ช.เญจพล   นีระปะกะ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ  ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน เดือน ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ด.ช.ปองพล   รักษาราษฎรด.ช.ภารดร   โกสุม

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต ๒๓

 

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน
๑. ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓จังหวัดสกลนคร -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน ที่นักเรียนอยู่ประจำ สามารถจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน บุคลากร และชุมชน เข้ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้- ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ฯลฯ
๒. โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  – โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มุงเน้นการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ ใน ๕ กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้

– เป็นโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ประจำ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปฏิบัติงานอาชีพได้ครบวงจร

 

๓. โครงการพระราชดำริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนอยู่ประจำ สามารถใช้เวลาว่างในการดำเนินกิจกรรมได้- โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม

– นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ

๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ – ครู นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หาความรู้- ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก

– ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

๕. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์)  – นักเรียนส่วนใหญ่ มีความสนใจ กระตือรือร้น และ             มีความสามารถในด้านศิลปะ- ทางโรงเรียนสามารถ ให้ความรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนได้เต็มที่ ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ

 

 

๖. งานส่งเสริมการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓                       ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ครูมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมความสามารถให้นักเรียนกล้าแสดงออก- นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลาย

– นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันมีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรในงานที่รับมอบหมาย

๗. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา – นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดียิ่ง จึงทำให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
๘. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน – มีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หอนอน เป็นต้น- ครู นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่หาความรู้

– ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจน

– ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

๙. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลนักเรียนประจำ -โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน ที่นักเรียนอยู่ประจำ- มีกรอบการดูแลตามคู่มือมาตรฐานการดูแลนักเรียนประจำ

– ครูและบุคลากรได้ให้ร่วมมือกันในการช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา – นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอและร่วมกิจกรรมทุกคน

– นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านกีฬา และมีความพร้อมด้านสนามกีฬา เวลาในการฝึกซ้อม ตลอดจน อุปกรณ์การกีฬา

๑๑. โครงการค่ายอ่านเขียน เรียน คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  – ได้รับงบประมาณจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการและดำเนินงานทั้งหมด

– ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม