ศูนย์เรียนรู้ที่ ๕ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษฺ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม