ที่ตั้งและผังการเดินทาง

ภาพที่ ๑ แสดงที่ตั้งและผังการเดินทาง

 map1

ที่ตั้งโรงเรียน                        เลขที่ ๗๘ หมู่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

ขนาดโรงเรียน                      ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่                         ๗๒๔ ไร่ ๒๑ ตารางวา

เปิดสอนระดับ                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

ภาพที่ ๒ ภาพถ่ายทองดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

map2

 

ลักษณะที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนบนภูเขา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านภูเพ็ก
  • ทิศใต้                  วัดพระธาตุภูเพ็ก
  • ทิศตะวันออก          โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
  • ทิศตะวันตก           วัดถ้ำขาม

สภาพพื้นที่  ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหมู่บ้านเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย รายได้ไม่แน่นอน รอบบริเวณโรงเรียน มีไร่อ้อย ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ฟ้อนผีฟ้า

ประเพณีบวงสรวงองค์พระธาตุภูเพ็กเพื่อขอฝน

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน