สื่อ/เอกสารประกอบการสอน

สื่อ/เอกสารประกอบการสอน

*สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์*

1.รายวิชาสะเต็มศึกษา  เรื่องพื้นฐานการเขียนโครงงาน

1.1ความรู้ทั่วไปของโครงงานวิทยาศาสตร์

– ดาวน์โหลดเอกสาร

1.2 การเขียนเค้าโครง

– ดาวน์โหลดเอกสาร

1.3 การเขียนรายงานโครงงาน

– ดาวน์โหลดเอกสาร

1.4 การจัดแสดงผลงาน

– ดาวน์โหลดเอกสาร