โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มิ.ย. 65  9/65 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทุนพระราชทาน ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเอกชน ๒๕๖๕ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 พ.ค. 65  8/65 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
29 เม.ย. 65  7/65 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
28 ก.พ. 65  4/65 : แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง แต่ละรอบการประเมินฯ ภายใต้องค์ประกอบของปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
28 ก.พ. 65  3/65 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกสังกัด)
18 ม.ค. 65  2/65 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
11 ม.ค. 65  1/65 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
1 พ.ค. 64  5/64 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
1 พ.ค. 64  3/64 : ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
8 เม.ย. 64  2/64 : ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี (องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ) ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพื่อนใจTO BE NU

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
อัลบั้มภาพ

ดูทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ Banner
IT
กบข
New DLTV
DLIT
obec TV
Obec chanal
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สศศ.
คุรุสภา
สมศ.
่สทศ.
สวทช.

Copyright@2015 ร.ป.ค.๕๓
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.024 วินาที

ขึ้นด้านบน