โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  5 มกราคม 2566 09:24    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 301  


วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๓๐ น. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นายณัฐวงค์ อิ้มพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่หาความรู้ ได้รับความสุกสนานและรับรางวัลอย่างภาคภูมิใจ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน