โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
  9 กรกฏาคม 2562 16:28    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 229  


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การอ่านทำนองเสนาะ การจัดป้ายนิเทศ การแต่งกายนายและนางในวรรณคดี เป็นต้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เผยแพร่ผลงานที่มีชื่อเสียง วัฒนธรรมทางด้านภาษา ส่งเสริมให้ลูกๆ นักเรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย มีความสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าแสดงออก ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ขึ้นด้านบน