โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
  6 สิงหาคม 2563 08:44    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 479  


9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม ดำเนินการจัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยมีนายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณนานิคม กล่าวเปิดกิจกรรม และ นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านตนเอง และสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อสำรวจ ทำลาย และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและสร้างเครือข่ายห้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เวลา 09.30 ให้สุขศึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก เวลา 10.00 ร่วมชมนิทรรศการโรคไข้เลือดออก
10.30 กิจกรรมพ่นหมอกควัน ยุงตัวเต็มวัย ในโรงเรียน โดยเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดยุงลายในชุมชน
ขึ้นด้านบน