เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

กิจกรรมทำบูญตักบาตรวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
  6 ตุลาคม 2563 10:21    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 748  


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมทำบูญตักบาตรวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาศเรียนรู้ ปลูกฝัง ตระหนัก ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน