โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันครบรอบพระทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔
  20 กันยายน 2564 18:25    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 587  


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบพระทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๕๘ ปี
พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป
๒. กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
การถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน
กิจกรรมร้องเพลงมาร์ชราชประชานุเคราะห์ กล่าวคำพระบรมราโชบาย และการแสดงละครเกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิ
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน