โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมุดบันทึกความดี อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  20 กันยายน 2564 18:38    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 45  


เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมุดบันทึกความดี อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดยมี รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธี
ขึ้นด้านบน