โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom)
  20 กันยายน 2564 18:44    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 59  


วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน