โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  25 พฤศจิกายน 2564 13:11    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 583  


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของนางสาวธัญชนก บุพศิริ
ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน