โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

27/63 : ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย
24 ธันวาคม 2563 10:54   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 576  

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเปิด - ปิด ภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04010/ว1529 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา–ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดให้มีการสอนชดเชยเพื่อให้มีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จึงกำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ

ขึ้นด้านบน