«

»

ก.ย. 06

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทุกภาคส่วน คณะครูและนักเรียน ร่วมในการต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งท่านประธานองคมนตรีมีวัตถุประสงค์ในการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในเรื่องการใช้ชีวิตของนักเรียนในรั้วโรงเรียนประจำ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน และมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนอีกทั้งยังเข้าชมห้องปฏิบัตการต่างๆ ห้องส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการตุ้มโฮมของดีวิถีอีสาน การแสดงวงโปงลางปทุมเทวาภิรมย์ การร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก สร้างภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52